Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w W z dnia 2010-06-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/590670/08/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Barbary W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w W.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. w związku z art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w., polegające na utrzymaniu w mocy przez Sąd Okręgowy w G. orzeczenia Sądu I instancji, pomimo istnienia w dacie orzekania przez Sąd II instancji ujemnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia orzekania, co obligowało Sąd II instancji do uchylenia - w oparciu o treść art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. - zaskarżonego wyroku Sądu meriti i umorzenia postępowania - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu ustania karalności zarzucanego obwinionej wykroczenia. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w G. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego Sądu Grodzkiego w W. i umorzenie postępowania - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu ustania karalności przypisanego obwinionej wykroczenia.