Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych z dnia 2010-06-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/621752/09/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-06-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez niektóre zwierzęta żyjące na wolności w gospodarstwach rolnych i stawach hodowlanych.

Do Biura Rzecznika wpływają listy od obywateli, którzy skarżą się na brak możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu strat wyrządzonych przez żurawie, wydry, łasice oraz gronostaje w gospodarstwach rolnych. Sygnalizowany problem dotyczy przede wszystkim licznych przypadków szkód powodowanych przez te drapieżniki w ptactwie gospodarskim, natomiast w przypadku żurawi dotyczy to upraw rolnych, a wydr - szkód w stawach hodowlanych. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry, wilki i rysie, niedźwiedzie oraz bobry. Art. 49 tej ustawy zawiera upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego gatunki dziko żyjących zwierząt objętych ochroną. Minister wydał rozporządzenie z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Na jego podstawie ochroną objęte zostały m.in.: wydry, żurawie, gronostaje i łasice. Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak możliwości wypłacenia przez Skarb Państwa odszkodowania za wyrządzone przez nie szkody. Zgodnie z art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 1 gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. Zachodzi więc konieczność dokonania zmian w obowiązującym porządku prawnym, które spowodowałyby możliwość uzyskania stosownego odszkodowania przez poszkodowanych obywateli. Zastępca Rzecznika zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: