Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z 2-miesięcznym terminem ważności osobom uprawnionym do pobierania renty socjalnej przyznanej na stałe z dnia 2010-06-30.

Adresat:
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA
Sygnatura:
RPO/648001/10/X/10018.1 RZ
Data sprawy:
2010-06-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie niewłaściwej praktyki wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z 2-miesięcznym terminem ważności osobom uprawnionym do pobierania renty socjalnej przyznanej na stałe.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski osób otrzymujących rentę socjalną przyznaną na stałe, którym oddziały wojewódzkie NFZ wydają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego z 2-miesięcznym terminem ważności. Zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 100/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia terminów ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na okres obowiązywania uprawnień ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat. W praktyce przyjmuje się, że grupą osób, którym wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na okres 5 lat są np. emeryci. Należy jednak stwierdzić, że osoby posiadające prawo do renty socjalnej orzeczonej na stałe również powinni otrzymywać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną z 5-letnim okresem ważności, bowiem podobnie jak w przypadku emerytów można uznać, że posiadają oni uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nieograniczone w czasie. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o spowodowanie zbadania omawianej sprawy i zajęcie stanowiska w kwestii zmiany praktyki dotyczącej wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobom uprawnionym do pobierania renty socjalnej przyznanej na stałe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: