Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichzażalenie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 czerwca 2010 r., w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu tj. Wójtowi Gminy z dnia 2010-06-28.

Adresat:
MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO ZA POŚR. POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUD. DLA POWIATU NOWOSĄDECK
Sygnatura:
RPO/642857/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-06-28
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

zażalenie do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 czerwca 2010 r., w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu tj. Wójtowi Gminy.

Rzecznik zarzucił zaskarżonemu postanowieniu rażące naruszenie art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i wniósł o jego uchylenie. Pismem z dnia 21 maja 2010 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o zbadanie w trybie nadzoru, czy teren, na którym funkcjonuje baza transportowa, jest zagospodarowany zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania oraz czy zagospodarowanie tego terenu nie narusza wymogów ochrony środowiska. W myśl z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy - Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał jednak, że jest niewłaściwy w sprawie i postanowieniem z dnia 14 czerwca 2010 r. przekazał sprawę wójtowi gminy.