Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym z dnia 2010-07-06.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/562607/07/IV/509 RZ
Data sprawy:
2010-07-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym.

Problem braku regulacji prawnych, których celem byłoby zapewnienie ochrony interesów obywateli będących klientami firm deweloperskich w procesie inwestycyjnym był wielokrotnie przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministra Budownictwa, Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niestety, korespondencja ta nie doprowadziła do podjęcia oczekiwanych przez obywateli działań. Prezes UOKiK w piśmie z dnia 15 czerwca 2010 r. podzieliła pogląd Rzecznika, że inicjatywa legislacyjna byłaby uzasadniona, Zdaniem Prezes UOKiK, jedynie przepisy o charakterze sektorowym, w kompleksowy sposób regulujące zagadnienia tzw. umowy deweloperskiej oraz praw i obowiązków nabywcy nieruchomości mogłyby odnieść korzystny skutek dla rynku. Ze względu na liczbę wpływających skarg od klientów firm deweloperskich, wciąż istnieje potrzeba stworzenia regulacji prawnych zabezpieczających ich interesy w procesie inwestycyjnym, a także w razie ogłoszenia upadłości dewelopera, czy wszczęcia przeciwko deweloperowi postępowania egzekucyjnego. W ocenie Rzecznika argumenty podnoszone przez resort infrastruktury nie mogą być podstawą do zaniechania podjęcia działań legislacyjnych. W szczególności dotyczy to argumentu ograniczenia swobody działalności gospodarczej przez wprowadzenie takich regulacji, bowiem w świetle art. 22 Konstytucji RP ograniczenia takie są dopuszczalne ze względu na ważny interes publiczny. Ponadto regulacje prawne chroniące nabywców mieszkań od deweloperów od wielu lat funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej i nie wpływają ograniczająco na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Zastępca Rzecznika zwrócił się z prośbą o poinformowanie o stanowisku w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: