Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Heleny A. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r z dnia 2010-07-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/636354/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2010-07-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Heleny A. od prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu oskarżonej popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, pomimo braku w jej działaniu znamion tego przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia i wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Heleny A. od popełnienia przypisanego jej czynu. Przypisany oskarżonej czyn polegać miał na braniu udziału w dniu 30 maja 1960 r. w Z. w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy działali na szkodę administracji i władzy państwowej oraz atakowali funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. W istocie chodziło o wydarzenia, które w tym dniu miały miejsce w Z. w związku z siłową eksmisją parafii Św. Jadwigi. Zachowanie oskarżonej nie wyczerpywało znamion przypisanego jej przestępstwa, zaś ściganie karne i skazanie oskarżonej miało formę represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.

 


Data odpowiedzi:
2010-07-02
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt V KK 212/10).