Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Danuty P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z z dnia 2010-07-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/636956/09/II/2009.3 RZ
Data sprawy:
2010-07-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Danuty P. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, prawa procesowego, to jest art. 93 § 2 k.p.w., polegające na przyjęciu, że okoliczności przypisanego ukaranej czynu i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynu zarzucanego obwinionej budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego Sądu I instancji i umorzenie postępowania wobec Danuty P., z powodu ustania karalności wykroczenia.