Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania z dnia 2010-07-14.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/623243/09/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2010-07-14
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 50 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 58 § 1 pkt 6 w/w ustawy w związku z art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rzecznik wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na § 6 ust. 1 uchwały Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, oraz na § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 7 pkt 4 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, stanowiącego załącznik do w/w uchwały. Sąd uznał, że z uwagi na tożsamość przedmiotu skargi Rzecznika z przedmiotem skargi Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada", którą WSA oddalił, skarga Rzecznika jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Zdaniem Rzecznika mimo, iż jego skarga i skarga Spółdzielni "Gromada" dotyczyły tego samego przepisu § 6 ust. 1 uchwały, wniesiono je w zupełnie różnych sprawach. Rzecznik posiada uprawnienie do uruchamiania sądowej kontroli działalności uchwałodawczej organów gmin w aspekcie generalnym, zaś przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma zastosowania do określania legitymacji Rzecznika do złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 


Data odpowiedzi:
2011-06-29
Opis odpowiedzi:


Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1333/10).