Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 oraz pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w L. z dnia 28.09.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto L z dnia 2010-07-19.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GRAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
Sygnatura:
RPO/623658/09/V/5018.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt 1 ppkt 1.2 Załącznika Nr 5 oraz pkt 2 ppkt 2.2 Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XLIC/526/2001 Rady Miejskiej w L. z dnia 28.09.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto L.

Zaskarżonym postanowieniom Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił naruszenie art. 4 ust. l i 2 oraz art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, oraz wniósł o stwierdzenie ich nieważności. W ocenie Rzecznika, zaskarżone przepisy wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, gdyż prowadzą do wyłączenia określonej grupy członków wspólnoty samorządowej, których cechą wyróżniającą jest brak zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy L. przynamniej przez okres w nich wskazany, z możliwości uzyskania mieszkania komunalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 powyższej ustawy, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Z art. 4 ust. 2 tej ustawy wynika, że gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ustawa nie wiąże natomiast możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłanką zameldowania na terenie gminy, której spełnienie uprawniałoby obywatela do ubiegania się o lokal komunalny. Ponadto kwestionowane przepisy naruszają zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP), a także zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP), która wymaga, aby zróżnicowanie prawne poszczególnych podmiotów pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w sytuacji tych podmiotów.

 


Data odpowiedzi:
2011-01-04
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 433/10).