Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2010-07-20.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/581891/08/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-07-20
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Leszka S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego w S. rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 7 k.p.k.) poprzez nienależyte rozważenie podniesionego w apelacji zarzutu oskarżonego, w następstwie czego doszło do niezasadnego utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w S. w zaskarżonej części i utrzymanego w tej części w mocy orzeczenia Sądu I instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.