Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Haliny P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2010-07-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/571135/07/II/2007.2 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Haliny P. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 2 k.p.k., polegające na uwzględnieniu wniosku oskarżonej Haliny P. o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia przypisanego jej przestępstwa budziły wątpliwości co do rodzaju oraz stopnia zawinienia, co obligowało Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu wyjaśnienia tych wątpliwości. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreślił, iż warunkiem zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze przewidzianej w art. 387 k.p.k. jest spełnienie i to kumulatywnie określonych w nim przesłanek. Przesłanką o zasadniczym znaczeniu, wymienioną w art. 387 § 2 k.p.k., jest wymóg, by okoliczności popełnienia przestępstwa przez oskarżonego nie budziły wątpliwości. Chodzi nie tylko o kwestię sprawstwa oskarżonego, lecz o wszystkie te okoliczności, które mają znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności karnej sprawcy, a więc również właściwej oceny prawnej czynu będącego przedmiotem osądu. Stwierdzenie zatem jakichkolwiek wątpliwości co do np. rodzaju i stopnia zawinienia, skutku przestępnego działania, rozmiaru wyrządzonej szkody, nakazuje przeprowadzenie postępowania dowodowego. Sąd winien był nie uwzględnić wniosku oskarżonej i przeprowadzić rozprawę na zasadach ogólnych, co pozwoliłoby mu w sposób wszechstronny przeprowadzić prawnokarną ocenę zachowania oskarżonej. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu I instancji w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W.