Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G., wydanego w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli wykonalności z wniosku wierzyciela z dnia 2010-07-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY WARSZAWA ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
Sygnatura:
RPO/590293/08/IV/415.1 RZ
Data sprawy:
2010-07-26
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN (w sprawach cywilnych - SKC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od postanowienia Sądu Okręgowego w G., wydanego w sprawie o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego i nadanie klauzuli wykonalności z wniosku wierzyciela.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu naruszenie prawa materialnego (art. 1214 § 3 pkt 2 k.p.c.) poprzez przyjęcie, iż wykonanie nadającego się do egzekucji wyroku sądu polubownego, którego jedynym uchybieniem jest złożenie podpisu przez sędziów pod uzasadnieniem wyroku, a nie bezpośrednio pod jego sentencją, byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego). Ponadto Rzecznik zarzuca przedmiotowemu orzeczeniu niezgodne z prawem zamknięcie sądowej drogi ochrony konstytucyjnie gwarantowanych praw majątkowych wierzyciela (art. 64 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP), poprzez definitywne pozbawienie wierzyciela prawnych możliwości dochodzenia i wyegzekwowania jego wierzytelności o zapłatę, zasądzonej wyrokiem sądu polubownego. Rzecznik wnosi o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania z uwagi na konieczność wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy istotnego zagadnienia prawnego, a mianowicie prawnego charakteru postępowania w sprawie o stwierdzenie wykonalności (uznanie) wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce. Nie chodzi tu o sytuację, w której wykonanie takiego wyroku próbuje powstrzymać dłużnik, ale o przypadek odwrotny - a mianowicie, gdy odmowę wykonania takiego wyroku kwestionuje wierzyciel, któremu nie przysługują żadne inne środki prawne, w tym przede wszystkim skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w G. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi drugiej instancji, a ewentualnie także o uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 398 (16) k.p.c. i wydanie przez Sąd Najwyższy orzeczenia co do istoty sprawy.