Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marka R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L z dnia 2010-07-28.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/512488/05/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-07-28
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marka R. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 § 1 Kodeksu karnego z 1969 r. oraz art. 1 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, polegające na zastosowaniu wobec oskarżonego zasad odpowiedzialności przewidzianych w Kodeksie karnym z 1969 r., pomimo że przedmiotem postępowania były czyny popełnione przez Marka R. przed ukończeniem przez niego lat 17. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w L. Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wpływ uchybienia do którego doszło w toku postępowania na treść wyroku jest oczywisty, albowiem w jego rezultacie nastąpiło osądzenie i skazanie Marka R. jako osoby dorosłej, na zasadach określonych w kodeksie karnym, podczas gdy jego odpowiedzialność powinna opierać się na regułach ukonstytuowanych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, wg których nawet w przypadku wydania wyroku skazującego stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary ma charakter obligatoryjny. Ustalenia sądu co do wieku Marka R. w czasie popełnienia przestępstwa były zgodne nie tylko z jego oświadczeniem złożonym na rozprawie, ale korespondowały również z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie. Do naruszenia przepisów wskazanych w zarzucie kasacji jednak doszło, bowiem z odpisu zupełnego aktu urodzenia Marka R. wynika inna data i tę datę należy przyjąć za prawidłową. Okoliczność braku zawinienia po stronie Sądu Rejonowego nie ma jednak większego znaczenia, bowiem istniejąca obiektywnie wadliwość orzeczenia nie musi być wynikiem błędu sądu wydającego orzeczenie.