Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów aptekarzy związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego z dnia 2010-08-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/652100/10/X/10018.7 RZ
Data sprawy:
2010-08-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemów aptekarzy związanych z wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych, w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których prowadzący apteki ogólnodostępne zgłaszają zastrzeżenia do przepisów § 3 ust. 8 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Zdaniem skarżących, powołane przepisy są sprzeczne z aktami wyższego rzędu oraz w zakresie, w jakim nakazują konieczność zniszczenia produktu leczniczego zwróconego do apteki w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, powodują ponoszenie wysokich kosztów przez podmiot prowadzący aptekę (tj. kosztów zakupu produktu i jego utylizacji, bez możliwości dalszej sprzedaży produktu leczniczego, pomimo, że apteka nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny zwrotu produktu). Po analizie obowiązujących w tej materii przepisów prawa, skarżącym trudno odmówić racji. Przepis § 3 ust. 8 powołanego rozporządzenia, zakładający możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu, pozostaje w kolizji z art. 96 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne, w świetle którego, produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem produktu lub wyrobu zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Wątpliwości budzi również § 8 ust. 1 rozporządzenia, zakładający, że w przypadku zwrotu przez odbiorcę produktu leczniczego apteka (punkt apteczny) zapewnia unieszkodliwienie zwróconego produktu. Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany kwestionowanych przepisów rozporządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-09-24
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (20.09.2010 r.) nie zgodził się z argumentami przedstawionymi w wystąpieniu Rzecznika i poinformował, że w ocenie Ministerstwa Zdrowia nie ma podstaw do zmiany kwestionowanych przepisów § 3 ust. 8 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Podkreślił także, iż przedmiotowe rozporządzenie zostało opracowane pod kątem jak najlepszego zapewnienia odpowiedniej jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa obrotu tymi produktami.