Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku Beaty J. z dnia 1 września 2009 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci wnioskodawcy z dnia 2010-08-10.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/649722/10/III/1113.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-10
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku Beaty J. z dnia 1 września 2009 r. o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci wnioskodawcy.

W niniejszej sprawie organ realizujący świadczenia rodzinne przyjął, iż wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego nie zawiera kompletu dokumentów (zaświadczenia o dochodach współmałżonka) i poinformował Beatę J., że sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia. Zaskarżona przez Rzecznika bezczynność organu narusza przepisy art. 35 § 3 k.p.a. poprzez błędne przyjęcie, iż wniosek strony nie spełnia wymogów określonych art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Prowadzi to do naruszenia wynikającej z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP zasady równości wobec prawa, ponieważ sytuacja osób, które nie mogą, mimo dochowania ze swojej strony należytej staranności, doprowadzić do uzyskania zaświadczenia o dochodach współmałżonka staje się gorsza od sytuacji osób, które takie zaświadczenie mogą uzyskać. Intencją ustawodawcy było natomiast zapewnienie wsparcia wszystkim osobom, które znajdują się trudnej sytuacji materialnej. Taka sytuacja pozostaje też w sprzeczności z prawem rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnej, do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych, a więc z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Rzecznik wnosi o zobowiązanie Prezydenta Miasta do wydania decyzji w przedmiocie uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na rzecz dzieci wnioskodawcy na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r. (art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.