Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja na rzecz Wojciecha S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z z dnia 2010-08-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/645978/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Wojciecha S. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Ł., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego w Ł. rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 457 § 3 k.p.k. - polegające na bezpodstawnym odstąpieniu przez Sąd Okręgowy od sporządzenia pisemnych motywów orzeczenia, w części odnoszącej się do zarzutów apelacyjnych obrońcy Wojciecha S., podczas gdy przyjęty przez Sąd wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, obligował Sąd II instancji do podania w uzasadnieniu wyroku, czym kierował się wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji obrońcy uznał za oczywiście bezzasadne. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej Wojciecha S. i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi II instancji.

 


Data odpowiedzi:
2011-05-24
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt III KK 287/10).