Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Svetlany D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G z dnia 2010-08-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629857/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Svetlany D. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 374 § 1 k.p.k. i art. 377 § 3 k.p.k., w następstwie wyrażenia przez Sąd I instancji błędnego poglądu, że zmiana miejsca zamieszkania przez oskarżoną bez powiadomienia o tym fakcie Sądu i uznanie wysłanego dla niej wezwania na rozprawę za prawidłowo doręczone - w trybie art. 139 § 1 k.p.k. - uzasadnia rozpoznanie sprawy, prowadzonej w postępowaniu zwyczajnym, pod nieobecność oskarżonej, podczas gdy sytuacja taka nie stanowi przesłanki do zastosowania instytucji z art. 377 § 3 k.p.k. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreśla, iż przepis art. 377 § 3 k.p.k. obejmuje trzy sytuacje, w których możliwe jest prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego. Po pierwsze, gdy oskarżony powiadomiony o rozprawie oświadcza, że nie weźmie w niej udziału. Po wtóre, gdy uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę. Po trzecie zaś, gdy osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy nie stawia się na nią bez usprawiedliwienia. Żadna z tych przesłanek nie zaistniała w realiach procesowych przedmiotowej sprawy. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w G. do ponownego rozpoznania.