Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Marka L. od wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2010-08-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/629226/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Marka L. od wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 139 § 1 k.p.k. w związku z art. 450 § 3 k.p.k. i art. 6 k.p.k. poprzez błędne uznanie, że zostało prawidłowo doręczone oskarżonemu zawiadomienie o terminie rozprawy odwoławczej i w konsekwencji rozpoznanie sprawy przez Sąd Okręgowy bez udziału oskarżonego, podczas gdy w tym czasie był on pozbawiony wolności, co naruszyło jego prawo do obrony. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.