Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Zbigniewa K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R., w części zobowiązującej go do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej z dnia 2010-08-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/634181/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Zbigniewa K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R., w części zobowiązującej go do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej.

Rzecznik zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe rozstrzygnięcie Sądu I instancji, które zapadło z obrazą art. 415 § 5 k.p.k., polegającą na orzeczeniu obowiązku naprawienia szkody, w sytuacji gdy o roszczeniu wynikającym z popełnienia przestępstwa, w zakresie dotyczącym należności wynikających z faktur, prawomocnie orzeczono w postępowaniu przed Sądem gospodarczym. W uzasadnieniu kasacji Rzecznik podkreśla, że Sąd Rejonowy w R., orzekając w oparciu o art. 46 k.k. o obowiązku naprawienia szkody, w zakresie obejmującym należności wynikające z faktur wskazanych w zarzucie kasacji, w sposób rażący naruszył artykuł 415 § 5 k.p.k., którego zdanie drugie stanowi, iż: "Nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono". Przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której w związku z tą samą szkodą dochodzi do wydania dwóch tytułów egzekucyjnych. W związku z powyższym przepis ten ma także zastosowanie w sytuacji, gdy w świetle przepisów prawa karnego materialnego orzeczenie obowiązku naprawienia szkody ma charakter obligatoryjny. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.