Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Janiny R. z dnia 22 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2010-08-26.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Sygnatura:
RPO/644302/09/XVIII/13.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-26
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody w rozpoznaniu wniosku Janiny R. z dnia 22 grudnia 2008 r. o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 22 grudnia 2008 r. do Kancelarii Urzędu Wojewódzkiego w K. wpłynął wniosek Janiny R., dotyczący potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowieniem z dnia 10 listopada 2009 r., organ poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2011 r. W uzasadnieniu podano, że ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków nie jest możliwe rozpatrzenie przedmiotowego wniosku w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Rzecznik Praw Obywatelskich w uzasadnieniu skargi wskazuje, iż okoliczności zwalniające organ administracji z zarzutu bezczynności muszą mieć charakter prawny, proceduralny, a nie faktyczny. Od obowiązku tego nie zwalniają tzw. trudności obiektywne: brak etatów, czy środków pieniężnych. Samo przedłużenie terminu załatwienia sprawy, na podstawie art. 36 k.p.a., nie jest wystarczające do uznania, iż organ nie pozostaje w zwłoce. Wojewoda Śląski swoją bezczynnością naruszył art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 36 § 1 k.p.a., które wskazują, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania oraz, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o zobowiązanie Wojewody do wydania decyzji w terminie wyznaczonym przez Sąd.