Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty M. z dnia 10 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie M. pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego z dnia 2010-04-26.

Adresat:
WOJEWODA WARMIŃSKO MAZURSKI
Sygnatura:
RPO/616021/09/IV/4003.5 RZ
Data sprawy:
2010-04-26
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

wniosek do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty M. z dnia 10 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie M. pozwolenia na budowę wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego.

Rzecznik wniósł o stwierdzenie nieważności ww. decyzji, bowiem została ona wydana z rażącym naruszeniem art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego). Jak wynika z materiału zgromadzonego w tej sprawie, w dacie wydawania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, obiekt budowlany w postaci toru wielofunkcyjnego faktycznie był już wybudowany. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 stycznia 2006 r. sygn. VII SA/Wa 661/05) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy budowa została już zrealizowana w sposób rażący narusza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.