Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko Czesławowi N. o ustalenie, iż w okresie pozostawania bez pracy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego i że na stronie powodowej nie ciąży ustawowy obowiązek zapłaty pozwanemu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy z dnia 2005-12-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/513635/05/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-14
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko Czesławowi N. o ustalenie, iż w okresie pozostawania bez pracy nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego i że na stronie powodowej nie ciąży ustawowy obowiązek zapłaty pozwanemu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył powyższy wyrok w całości zarzucając mu naruszenie art. 51 § 1 w związku z art. 153 § 2 Kodeksu pracy poprzez błędne przyjęcie, że za okres pozostawania bez pracy, za który pracownikowi przywróconemu do pracy wypłacono wynagrodzenie, nie przysługuje urlop wypoczynkowy oraz naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela wynikających z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP prawa do corocznych płatnych urlopów oraz z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP prawa do własności i innych praw majątkowych, do których zalicza się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy poprzez pozbawienie pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego za sporny okres, a tym samym prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-23
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 24.07.2006 r., sygn. akt I BP 1/06).