Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Józefa S., od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B., w części utrzymującej w mocy orzeczenie Sądu I instancji zobowiązujące go do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości z dnia 2010-09-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/643282/10/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Józefa S., od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B., w części utrzymującej w mocy orzeczenie Sądu I instancji zobowiązujące go do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości.

Rzecznik zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k., polegające na nienależytym rozpoznaniu przez Sąd II instancji zarzutu postawionego w apelacji obrońcy oskarżonego, w którym wskazano na naruszenie przez Sąd I instancji art. 415 § 5 k.p.k., co skutkowało utrzymaniem w mocy zaskarżonego orzeczenia pomimo, że wyrok Sądu meriti wydany został rzeczywiście z naruszeniem art. 415 § 5 k.p.k. poprzez orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, w sytuacji, gdy o roszczeniu wynikającym z popełnienia przestępstwa prawomocnie orzekł już wcześniej sąd w postępowaniu cywilnym. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w E. w zaskarżonej części i utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji w zakresie, w jakim orzekł o obowiązku naprawienia szkody.