Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku z dnia 2010-09-01.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/645637/10/VII/7002 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych odzieży odpowiedniej do pory roku.

W trakcie rozpatrywania sprawy indywidualnej, w Biurze Rzecznika poddano analizie przepis § 1 ust. 2 i załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przepis ten stoi w wyraźnej opozycji do przepisów ustawy Kodeks karny wykonawczy i reguł międzynarodowych, które obligują personel więzienny do zapewnienia skazanym bielizny osobistej i odzieży odpowiedniej do pory roku (letniej i zimowej). W związku z powyższym Rzecznik zwraca się z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany w omawianym zakresie przepisów regulujących warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: