Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii z dnia 2010-09-01.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/629059/09/VII/11006.3 RZ
Data sprawy:
2010-09-01
Rodzaj sprawy:
uwagi RPO do przygotowywanych (zmienianych) aktów prawnych (WL)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Na potrzebę pilnego podjęcia działań zmierzających do wykonania delegacji z art. 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r., bowiem analiza stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec wychowanków poczyniona w trakcie wizytacji placówek dla nieletnich prowadzonych w ramach zadań wyznaczonych Krajowemu Mechanizmowi Prewencji, wzbudziła szereg wątpliwości w zakresie praworządności ich użycia. Obecnie Rzecznik sygnalizuje konieczność możliwie precyzyjnego dookreślenia niektórych przepisów rozporządzenia i wyraża nadzieję, iż realizacja postulowanych rozwiązań znacząco zwiększy gwarancję praworządnego użycia tych środków.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: