Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Andrzeja G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w E z dnia 2010-09-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/641524/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Andrzeja G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w E., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w E.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k., polegające na nienależytym rozpoznaniu zarzutów podniesionych przez obrońcę i wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w tym zakresie, do ponownego rozpoznania.