Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy z dnia 2010-09-15.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/651888/10/III/3002.4 RZ
Data sprawy:
2010-09-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przedłużających się postępowań w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg na przedłużające się postępowanie w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku podejmowania przez Prezesa ZUS czynności wynikających z art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, związanych z nadzorem nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy. Z analizy skarg z tego zakresu wynika, że postępowanie w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia rentowego toczy się w takich przypadkach przez cztery, a nawet więcej miesięcy. W świetle obowiązujących przepisów, za przewlekłość w działaniu organu należy uznać co do zasady niewydanie decyzji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia postępowania. W okresie toczącego się postępowania o przyznanie świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy osoba zainteresowana, a także często pozostający na jej utrzymaniu członkowie rodziny, zostają przejściowo pozbawieni dochodu w postaci tego świadczenia, stanowiącego często podstawowe źródło utrzymania. W związku z powyższym Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: