Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby skutecznego zagwarantowania w procesie karnym uprawnień dzieci do swobodnego wyrażania poglądów we własnych sprawach z dnia 2010-09-28.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/634394/09/II/214 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie potrzeby skutecznego zagwarantowania w procesie karnym uprawnień dzieci do swobodnego wyrażania poglądów we własnych sprawach.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem trudności z wszczęciem postępowania karnego w przypadku czynów ściganych dopiero po złożeniu stosownego wniosku. Na wniosek pokrzywdzonego, podejmowane są działania w przypadku znacznej części czynów popełnionych na szkodę osoby najbliższej, takich jak uszkodzenia ciała określonego w art. 157 § 5 k.k. czy przeciwko mieniu, m.in. art. 278 § 4, 284 § 4 k.k. W przypadku tych przestępstw, niemożność złożenia wniosku przez pokrzywdzone dziecko może być skuteczną barierą przed zainicjowaniem postępowania karnego w sytuacji, gdy sprawcą czynu jest przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje dziecko. Rzecznik zwraca się o wyrażenie stanowiska w sprawie poszerzenia uprawnień procesowych małoletnich poprzez przyznanie im możliwości złożenia wniosku o ściganie wymienionej kategorii przestępstw. Alternatywą dla tej propozycji może być ściganie z urzędu wszystkich przestępstw popełnionych wobec małoletnich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: