Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego ruchem pojazdów samochodowych na drogach powiatowych z dnia 2010-10-01.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/654179/10/X/10003.9 RZ
Data sprawy:
2010-10-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie nadmiernego hałasu spowodowanego ruchem pojazdów samochodowych na drogach powiatowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem podnoszony przez osoby zamieszkujące przy drogach powiatowych, związany z emisjami powodującymi nadmierny hałas, którego źródłem jest ruch pojazdów samochodowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem nie wymienia dróg powiatowych w katalogu obiektów budowlanych infrastruktury komunikacyjnej, których zarządcy zobowiązani są do dokonywania okresowych pomiarów poziomu hałasu. Ogranicza to możliwość stosowania art. 173 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska (stosowne zabezpieczenia akustyczne), co nie tylko ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, ale również na środowisko. Opisana sytuacja może budzić wątpliwości w świetle art. 5 oraz 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-12-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska (27.10.2010 r.) nie podzielił wątpliwości Rzecznika i poinformował, że przepis art. 174 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiący, iż eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, a więc także dopuszczalnego poziomu hałasu, odnosi się do wszystkich dróg publicznych. Kontrola akustycznego oddziaływania na środowisko dróg powiatowych powinna być prowadzona w trybie planowych kontroli realizowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, bądź w trybie kontroli realizowanych w związku ze skargami mieszkańców na uciążliwości akustyczne wynikające z eksploatacji tych dróg. Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów hałasu wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska. W sytuacji, gdy kontrola wykaże przekroczenie, w wyniku eksploatacji drogi, dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, zarządzający drogą powinien podjąć działania na rzecz ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych na środowisko. Jeżeli zastosowanie zabezpieczeń akustycznych nie wyeliminuje ponadnormatywnych oddziaływań, wówczas tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.