Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla powodzian z dnia 2010-10-07.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/647544/10/X/10003.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pomocy dla powodzian.

Pracownicy Biura RPO przeprowadzili wizytacje wybranych jednostek samorządu terytorialnego na terenach dotkniętych klęską powodzi. Do pozytywów zaliczyć należy ofiarność funkcjonariuszy służb publicznych i żołnierzy, a także członków Ochotniczej Straży Pożarnej i wolontariuszy, którzy bezpośrednio uczestniczyli w akcjach przeciwpowodziowych i ratowniczych. W toku wizytacji ujawniły się równocześnie słabości, występujące na poszczególnych etapach walki z klęską żywiołową i jej skutkami (np. niewystarczająca skuteczność systemu bieżącego informowania jednostek samorządu terytorialnego o zagrożeniu powodziowym). Mieszkańcy dobrze przyjęli zakres pomocy finansowej państwa udzielanej osobom poszkodowanym przez powódź. Po przejściu drugiej fali powodziowej ujawnił się jednak problem zróżnicowanych praktyk dotyczących wypłacania zasiłków celowych do wysokości 6 tys. zł. Więcej krytycznych opinii dotyczyło przewlekłości w załatwianiu wniosków o udzielenie pomocy w postaci zasiłków celowych w wysokości do 20 tys. zł i do 100 tys. zł. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje dokonanie przeglądu stanu wykonania zadań wynikających z art. 80 ustawy Prawo wodne, dotyczących ochrony ludzi i mienia przed powodzią (zwł. utrzymanie i eksploatacja wałów i urządzeń przeciwpowodziowych oraz urządzeń melioracji wodnej). Należałoby rozważyć wprowadzenie systemowych zmian w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Ujednolicenia wymagałyby zasady i formy kwalifikowania podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy, szacowania zakresu i wysokości pomocy finansowej, pełnej koordynacji pomocy świadczonej przez rząd i terenowe organy administracji publicznej. Warto wziąć pod uwagę ewentualne ustanowienie na obszarach szczególnie zagrożonych specjalnego, obowiązkowego i powszechnego systemu ubezpieczeń nieruchomości, częściowo dofinansowanego ze środków publicznych dla najuboższych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-12-08
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (25.10.2010 r.) podziękował za przedstawione uwagi, spostrzeżenia i wnioski dotyczące działań podejmowanych przez Rząd w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Zostaną one wykorzystane podczas prac nad "specjalną ustawą" w sprawie przeciwdziałania, reagowania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nad przepisami o powszechnych ubezpieczeniach w tym zakresie. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa. W odpowiedzi poinformowano ponadto, iż w dniu 24 września 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał wszystkim wojewodom informację o zapewnieniu przez Rząd wsparcia finansowego w postaci zasiłku celowego do 300 tys. zł dla osób lub rodzin, których budynki lub lokale mieszkalne zostały zniszczone w wyniku powodzi, osunięcia ziemi lub silnych wiatrów.