Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dyskryminacyjnego traktowania ze względu na płeć lub niepełnosprawność podczas niektórych zawodów sportowych z dnia 2010-10-07.

Adresat:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Sygnatura:
RPO/654566/10/I/13.4.2 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dyskryminacyjnego traktowania ze względu na płeć lub niepełnosprawność podczas niektórych zawodów sportowych.

W kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skargach podnoszony jest problem odmiennego traktowania kobiet i mężczyzn podczas zawodów sportowych organizowanych przez różne podmioty, w tym z udziałem lub pod patronatem władz publicznych różnego szczebla. Przejawia się to przede wszystkim w sposobie ukształtowania nagród za zajęcie poszczególnych miejsc w zależności od płci. Zdarzają się też przypadki odmiennego traktowania osób ze względu na ich niepełnosprawność. W ocenie Rzecznika uzasadnione wydają się być wątpliwości dotyczące zgodności tego rodzaju praktyk z Konstytucją RP, a także przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Konstytucja RP w art. 68 ust. 5 nakłada bowiem na władze publiczne obowiązek popierania rozwoju kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Działania te powinny dotyczyć również osób niepełnosprawnych. Z kolei w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wyrażony został zakaz dyskryminacji kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Choć przepis ten dotyczy także zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, to z uwagi na znaczenie problemu, wyraźna norma stanowiąca o równych prawach kobiet i mężczyzn zawarta została w art. 33 Konstytucji RP. Wskazane normy konstytucyjne znajdują swoje rozwinięcie w przepisach ustawy o kulturze fizycznej. Wobec powyższego Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: