Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy z dnia 2010-10-08.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/642467/10/II/2003 RZ
Data sprawy:
2010-10-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, iż przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. We wnioskach kierowanych do Rzecznika pojawiają się zarzuty, iż obowiązujący stan prawny, ograniczający stronę postępowania karnego w zakresie możliwości zaskarżenia wydanego przez organ pierwszej instancji orzeczenia dotyczącego odmowy lub uwzględnienia wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, narusza prawo wyrażone w art. 78 Konstytucji RP. Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy organem wydającym decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy jest starosta. Rozpatrując wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, starosta wydaje decyzję, od której stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sytuacja taka rodzi wątpliwości, czy omawiane uregulowania nie naruszają konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Warto zauważyć, że przepisy dawnej ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowiły, iż na postanowienie (sądu lub prokuratora) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy przysługuje zażalenie. Należałoby zatem rozważyć wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian, mających na celu przywrócenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu lub prokuratora dotyczące zwrotu zatrzymanego prawa jazdy lub odmowy takiego zwrotu. Rzecznik zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: