Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Artura B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R z dnia 2010-10-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/610399/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Artura B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. w związku z art. 109 § 2 k.p.w., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpatrując apelację obrońcy obwinionego i osobistą apelację obwinionego, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwy wyrok Sądu I instancji, przy czym rażąca niesprawiedliwość tego wyroku polegała na tym, że obwiniony został uznany winnym popełnienia wykroczenia z art. 107 k.w., podczas gdy przypisany mu czyn nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w R. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w R. i uniewinnienie Artura B. od popełnienia przypisanego mu czynu.