Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Zbigniewa H. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B z dnia 2010-10-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/626775/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Zbigniewa H. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpoznając apelację obrońcy skazanego nie przekroczył z urzędu granic zakreślonych zarzutami środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z obrazą prawa karnego materialnego, tj. art. 85 § 1 k.k., polegającą na połączeniu kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w B. (1 rok i 6 miesięcy) i Sądu Rejonowego w K. (3 lata) i wymierzeniu kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności, w sytuacji, gdy w jednej ze spraw nastąpiło zatarcie skazania, co skutkuje uznaniem go za niebyłe. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w B. w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w B. i umorzenie postępowania w tej części, z uwagi na brak warunków do orzeczenia kary łącznej.