Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się przez niektóre osoby niepełnosprawne o dofinansowanie nauki w ramach Programu PFRON "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" z dnia 2010-10-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/649010/10/V/1011.3 RZ
Data sprawy:
2010-10-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się przez niektóre osoby niepełnosprawne o dofinansowanie nauki w ramach Programu PFRON "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".

Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu, iż osoby niepełnosprawne odbywające aplikacje przygotowujące do samodzielnego wykonywania zawodu, m.in. zawodów prawniczych, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie przez PFRON nauki w ramach Programu "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Celem tego programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Program ma również stworzyć warunki mobilizujące osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego. Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są uczniami szkół policealnych, studentami, osobami kształcącymi się na studiach podyplomowych, uczestnikami studiów doktoranckich. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów aplikacji uprawniającej do samodzielnego wykonywania zawodu stanowiłaby ważny element w procesie podwyższania kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, a tym samym przyczyniłaby się do wzmocnienia szans tych osób na rynku pracy. Obecnie przyjęte rozwiązanie nie znajduje należytego uzasadnienia merytorycznego oraz stawia problem naruszenia zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych. Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w katalogu adresatów Programu "Student II", mających na celu objęcie dofinansowaniem także innych form kształcenia ustawicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: