Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Stanisława S. od prawomocnego, w części, wyroku Sądu Okręgowego w O. w zakresie, w jakim utrzymano nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2010-10-14.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600585/08/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-10-14
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Stanisława S. od prawomocnego, w części, wyroku Sądu Okręgowego w O. w zakresie, w jakim utrzymano nim w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 433 k.p.k. i art. 7 k.p.k., polegające na niewłaściwym rozpatrzeniu podniesionego w apelacjach, oskarżonego i jego obrońcy, zarzutu naruszenia art. 212 § 1 i 2 k.k. poprzez wadliwą, bo obarczoną błędem dowolnego rozumowania analizę jednoznacznego materiału dowodowego, podczas gdy prawidłowa analiza tego materiału, oparta o swobodną ocenę dowodów prowadzi do wniosku, że w działaniu oskarżonego brak było znamion przestępstwa opisanego w tym przepisie, co skutkowało niezasadnym oddaleniem wniesionych środków odwoławczych. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w O., w zaskarżonej części oraz utrzymanego w mocy wyroku Sądu Rejonowego w S. i uniewinnienie oskarżonego od przypisanego mu czynu.