Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R z dnia 2010-10-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/642364/10/II/2011.5 RZ
Data sprawy:
2010-10-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Wiesława J. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca, w odniesieniu do czynów wskazanych w punktach I i II wyroku, naruszenie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w związku z art. 114 § 3 pkt 3 k.k. w związku z art. 54 Konwencji wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach polegające na skazaniu oskarżonego za przypisane mu czyny popełnione w Republice Federalnej Niemiec w sytuacji, gdy został za to samo uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem niemieckiego Sądu Krajowego w K. Ponadto Rzecznik zarzuca rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 242 § 1 k.k. poprzez przyjęcie, iż skazany dopuścił się czynu opisanego w tym przepisie, podczas gdy jego zachowanie nie wyczerpywało wszystkich znamion przypisanego mu występku. Rzecznik wnosi w zakresie przypisania odpowiedzialności za czyny wskazane w punktach I i II wyroku, uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania, na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., z powodu zaistnienia ujemnej przesłanki procesowej w postaci powagi rzeczy osądzonej, natomiast w zakresie przypisania odpowiedzialności za czyn z art. 242 § 1 k.k. - o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.