Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L z dnia 2010-11-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/616496/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz oskarżonych od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża powyższy wyrok w części dotyczącej oskarżonych w zakresie orzeczonego wobec nich - w oparciu o treść art. 46 § 1 k.k. - środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości poprzez zapłatę określonej kwoty na rzecz spółki "B." S.A. Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 2 k.p.k. poprzez wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w sytuacji, gdy nie zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności popełnienia przestępstwa na szkodę spółki "B." S.A., co do rzeczywistej wysokości szkody poniesionej przez Spółkę, wynikającej bezpośrednio z przestępstwa, co skutkowało nałożeniem na oskarżonych obowiązku naprawienia tejże szkody w wysokości znacznie przekraczającej jej rzeczywisty rozmiar. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi Rejonowemu w L. do ponownego rozpoznania.