Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Kasacja na rzecz Aliaksandra K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S z dnia 2010-11-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/650676/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Aliaksandra K. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, mające istotny wpływ na jego treść, oraz wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w S. i uniewinnienie Aliaksandra K. od popełnienia przypisanego mu czynu.