Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Edwarda F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M., w części dotyczącej orzeczenia o karze grzywny oraz o kosztach z dnia 2010-11-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/623612/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Edwarda F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w M., w części dotyczącej orzeczenia o karze grzywny oraz o kosztach.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 71 § 1 k.k., polegające na orzeczeniu obok kary pozbawienia wolności, kary grzywny, w sytuacji gdy wymierzenie tej kary nie było możliwe, bowiem Edward F. skazany został za występek przewidujący w swej sankcji kumulatywną karę grzywny, co z kolei spowodowało błędne ustalenie wysokości zasądzonych kosztów sądowych przez objęcie ich wysokością stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, 10% kary grzywny. Rzecznik wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w M. w zaskarżonej części.