Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Tadeusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ś., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w K z dnia 2010-11-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/648566/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Tadeusza D. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ś., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k., polegające na nienależytym rozpoznaniu przez Sąd II instancji zarzutów postawionych w zażaleniu obrońcy podejrzanego. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Ś. do ponownego rozpoznania.