Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w R z dnia 2010-12-02.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/635763/09/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-12-02
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Jarosława P. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 89 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania - 2008 r.), polegające na orzeczeniu kary łącznej bezwzględnego pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa, za które wyrokami jednostkowymi orzeczono kary pozbawienia wolności bez warunkowego oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku łącznego i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w R. do ponownego rozpoznania.