Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Wiolety S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G., w zakresie orzeczenia o karze łącznej z dnia 2010-11-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/651038/10/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2010-11-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Wiolety S. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G., w zakresie orzeczenia o karze łącznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 86 § 1 k.k., polegające na wymierzeniu skazanej przez sąd meriti kary łącznej pozbawienia wolności w rozmiarze przekraczającym sumę orzeczonych wobec niej za zbiegające się przestępstwa jednostkowych kar pozbawienia wolności podlegających łączeniu i wnosi o uchylenie wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w G. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi w tym zakresie do ponownego rozpoznania.