Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione z dnia 2010-12-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/643913/10/X/10003.7 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie braku możliwości uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi dotyczące braku możliwości uzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry. Na podstawie art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka. Dotychczas taki akt prawny nie został wydany. Tymczasem, z kierowanych do Rzecznika skarg wynika, że również pozostałe zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową powodują istotne szkody w majątku trwałym, hodowlach i uprawach. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy Minister Środowiska planuje podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Ministrów stosownego rozporządzenia, a jeśli tak, to w odniesieniu do jakich gatunków objętych ochroną ścisłą będzie ono miało zastosowanie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: