Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność narkotyków z dnia 2010-12-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/567136/07/VII/7022 RZ
Data sprawy:
2010-12-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie badania osób pozbawionych wolności na obecność narkotyków.

Obowiązujące przepisy nie nakładają w sposób jednoznaczny na osoby pozbawione wolności obowiązku poddania się badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych. Stosowana praktyka wymierzania kar dyscyplinarnych osobom odmawiającym wykonania tego polecenia, nie ma oparcia prawnego. Mimo zapowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, iż powyższa luka prawna zostanie usunięta poprzez nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego, nadal obowiązuje art. 116 k.k.w. w brzmieniu kwestionowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się o poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: