Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H., dotyczącej braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania (sygn. akt SK 23/10) z dnia 2010-12-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/660700/10/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-12-22
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Krystyny H., dotyczącej braku możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania (sygn. akt SK 23/10).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 547 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim pozbawia stronę prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Uzasadniając zarzuty podniesione w skardze konstytucyjnej skarżąca wskazała, że jeżeli ustawodawca zdecydował się w art. 547 k.p.k. na rozwiązanie, zgodnie z którym merytoryczne orzeczenie sądu okręgowego oddalające wniosek o wznowienie postępowania podlega kontroli na drodze sądowej, to konstytucyjna zasada równego traktowania podmiotów znajdujących się w identycznym położeniu prawnym (wspólną cechą podmiotów jest w tym przypadku oddalenie ich wniosku o wznowienie postępowania) nakazuje także taką drogę kontroli otworzyć dla skarżącej, której wniosek o wznowienie postępowania oddalił sąd apelacyjny. Popierając przedstawione powyżej argumenty Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, iż ustawodawca decydując się na wprowadzenie do procedury karnej nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim jest wznowienie postępowania, powinien ukształtować tę procedurę z poszanowaniem konstytucyjnie zagwarantowanych praw, w tym prawa wynikającego z art. 32 ust. 1 i art. 78 Konstytucji.

 


Data odpowiedzi:
2010-12-22
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt SK 23/10).