Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta G. dotyczącej braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (sygn. akt SK 28/10) z dnia 2010-12-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/628295/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2010-12-30
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zygmunta G. dotyczącej braku możliwości przywrócenia terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (sygn. akt SK 28/10).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim nie określa wymienionego w nim terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia jako terminu zawitego - jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu swego stanowiska Rzecznik stwierdza m.in., iż przedstawiciele doktryny od początku obowiązywania zaskarżonego przepisu wskazywali na wadliwość uregulowania w nim terminu miesięcznego do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia jako terminu prekluzyjnego, którego przekroczenie powoduje bezskuteczność czynności procesowej, bez możliwości przywrócenia terminu. Wysoki rygoryzm cechujący termin, o którym mowa w zaskarżonym przepisie, jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi wymogami prawa do sądu i może czynić to prawo iluzorycznym w sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od strony, lecz z winy organu procesowego.

 


Data odpowiedzi:
2012-09-29
Opis odpowiedzi:


Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 25 września 2012 r., sygn. akt SK 28/10).