Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania prawa do zasiłków pogrzebowych i ich wysokości z dnia 2011-01-10.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/652382/10/III/326 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania prawa do zasiłków pogrzebowych i ich wysokości.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi związane z ustalaniem prawa do zasiłków pogrzebowych i ich wysokości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń. Dotyczy to w szczególności sytuacji ustalenia prawa do zasiłku pogrzebowego osoby niebędącej członkiem rodziny zmarłego. Wówczas organ rentowy dokonuje oceny, czy konkretny wydatek mieści się w pojęciu kosztów pogrzebu. Katalog kosztów pogrzebu ulega zmianom. Obecnie ZUS wyklucza uznanie kosztów, które nie były poniesione bezpośrednio na pochówek i nie zalicza do kosztów pogrzebu wydatków na nagrobek, kwestionowane jest także przedkładanie wyłącznie rachunków za trumnę bądź kwiaty. Taka praktyka powoduje w wielu wypadkach konieczność poddawania kontroli sądowej decyzji ZUS w sprawie ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego. Z analizy wyroków nadesłanych przez skarżących wynika, że sądy często nie podzielają stanowiska ZUS w kwestii ustalania katalogu kosztów pogrzebu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie wyjaśnień w kwestii stosowanych w ZUS zasad ustalania kosztów pogrzebu oraz możliwości ich korekty w świetle zapadających wyroków sądowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: