Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych z dnia 2011-01-10.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/630817/09/IV/414 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych.

W jednej ze skarg zasygnalizowano Rzecznikowi Praw Obywatelskich problem związany z dochodzeniem świadczeń pieniężnych wyrażonych w walutach obcych. Unormowania zawarte w kodeksie cywilnym pozwalają stronom stosunku zobowiązaniowego wybrać walutę, w której ma nastąpić spełnienie świadczenia pieniężnego. Rozwiązanie to nie zostało jednak zsynchronizowane z normami prawa procesowego. W ocenie Rzecznika celowym byłoby wprowadzenie odpowiedniej regulacji procesowej, która pozwoli na precyzyjne wskazanie wartości przedmiotu sporu w przypadku dochodzenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w walucie obcej. Konieczna jest także odpowiednia korekta aktów wykonawczych, która umożliwi przedstawianie roszczeń wyrażonych w walucie obcej. W obowiązującym stanie prawnym wierzyciele mogą mieć także trudności w przypadku egzekucji świadczeń na podstawie tytułu wykonawczego, który określa obowiązek zapłaty w walucie obcej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: