Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania monitoringu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2011-01-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/572925/07/II/713 RZ
Data sprawy:
2011-01-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania monitoringu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób pozbawionych wolności na naruszanie ich prawa do prywatności z powodu stosowania monitoringu przy pomocy kamer telewizji przemysłowej w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wpływ takich spraw nasilił się po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, tj. po dniu 22 października 2009 r. Autorzy skarg kwestionują zwłaszcza stosowanie monitoringu w łaźniach, częściach cel mieszkalnych przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych (tzw. kącikach sanitarnych) oraz pomieszczeniach wyznaczonych do przeprowadzania kontroli osobistej. Osoby zakwalifikowane jako tzw. niebezpieczne, obok zarzutów dotyczących monitorowania kącika sanitarnego wskazują również na uciążliwości wynikające ze stałego monitoringu celi mieszkalnej.

Rzecznik zwraca się o poinformowanie, czy po wejściu w życie ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy znacząco wzrosła liczba pomieszczeń, w których stosowany jest monitoring, a zwłaszcza o wskazanie, w ilu jednostkach penitencjarnych monitorowane są łaźnie, pomieszczenia do przeprowadzania kontroli osobistej osadzonych oraz cele mieszkalne, w których kwaterowane są osoby pozbawione wolności nie mające statusu "niebezpiecznego". Prosi również o informację, czy szersze stosowanie monitorowania zachowania osadzonych wpłynęło na zwiększenie ich bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2011-02-22
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (09.02.2011 r.) poinformował, że od dnia 22 października 2010 r., tj. od daty obowiązywania nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 18 czerwca 2009 r., monitoringiem objęto 700 pomieszczeń w jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju. Służba Więzienna nie posiada danych statystycznych dotyczących ilości pomieszczeń monitorowanych przed wejściem w życie nowelizacji. Zgodnie z art. 73a § 5 znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego, obraz z kamer systemu telewizji przemysłowej, zainstalowanych w części celi mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitarnohigienicznych oraz w łaźniach przekazywany jest w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała skazanego oraz wykonywanych przez niego intymnych czynności fizjologicznych. Dostęp do obrazu z systemu urządzeń rejestrujących zachowania osadzonych, mają wyłącznie funkcjonariusze, którzy zostali do tego upoważnieni. Korzystanie z szerszego systemu kamer telewizji przemysłowej wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osobistego osadzonych oraz bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Jak wynika z posiadanych danych, ilość zdarzeń nadzwyczajnych zaistniałych w 2010 r. jest zdecydowanie mniejsza niż w 2009 r.